HUN | ENG
GYIK

Gyakran Ismételt Kérdések

Mi az EORI szám?
Az Európai Közösség valamennyi tagállamában érvényes, Az Európai Közösség tagállamaiban letelepedett gazdasági szereplők és más személyek részére, mindenki saját tagállamában az erre kijelölt illetékes hatóság által kiadott egyedi azonosítószám, mely a vámeljárások során az ügyfél azonosításául szolgál.

Hogyan lehet EORI számot kérvényezni?
A vonatkozó jogszabály hatálybalépésével azok a Magyarországon letelepedett ügyfelek, akik 2004. május 1.-t követően a nemzeti azonosításra szolgáló VPID számmal rendelkeznek, és a vámjogszabályok hatálya alá tartozó tevékenységben vesznek/vettek részt VPID számuk a továbbiakban EORI számként használható. Tehát nekik semmi teendőjük nincs.

Amennyiben a Magyarországon letelepedett ügyfélnek nincs sem VPID, sem EORI száma, először VPID számot kell kérvényeznie. A kérelemhez kitöltött Adatlap-on nyilatkoznia kell, hogy a kérvényezett VPID számot EORI számként is kívánja használni, azaz a vámjogszabályok hatálya alá tartozó eljárást kíván kezdeményezni a vámhatóságnál. Az a gazdálkodó, vagy természetes személy, aki pl regisztrációs adó ügyintézése miatt kér VPID számot, nem kell kérvényezni a szám EORI számként történő alkalmazását.

Hol kell kérvényezni EORI számot?
Minden, az Európai Közösség területén letelepedett gazdálkodó és természetes személy, aki EORI számmal kíván rendelkezni a szám kiadását saját tagállamában az erre kijelölt hatóságnál kérvényezheti. Magyarországon az EORI szám kiadására felhatalmazott hatóság a Vám és Pénzügyőrség.

Az Európai Közösségen kívül letelepedett ügyfélnek nincs EORI száma, akkor annak az EORI regisztrációját annak a tagállamnak a vámhatósága illetve más kijelölt hatósága végzi, ahol először nyújt be vámeljárásra vonatkozó kérelmet, határátlépéshez kapcsolódó belépési/kilépési gyűjtő vámáru nyilatkozatot. Magyarországon a Vám és Pénzügyőrség a kijelölt hatóság, ilyen esetben a regisztráció a VPID szám kiadásával kapcsolatos rendelkezések szerint történik.

EORI szám érvényességi ideje?
A más tagállamban kiadott EORI szám a Közösség valamennyi tagállamában, így Magyarországon is érvényes a vámjogszabályok hatálya alá tartozó tevékenységek végzése során. Értelemszerűen a Magyarországon kiadott EORI számok az Európai Közösség más tagállamaiban is érvényesek. Fontos tudni, amennyiben a Magyarországon letelepedett gazdálkodók más tagállamban adószámmal rendelkeznek, azok az EORI adatokba történő regisztrációját részükre a Vám és Pénzügyőrségnél kell kezdeményezniük. 

Mi az EORI szám érvényességének meglétének ellenőrzésének módja?
Az EORI szám érvényességének ellenőrzésére a Bizottság honlapján van lehetőség.

Mi az a Fuvarparitás?
A nemzetközi kereskedelemben az eladó és a vevő közötti kapcsolatot a szállítási, biztosítási költségek és kockázatok tekintetében az INCOTERMS szokványrendszer szabályozza az alábbiak szerint:
•    a felmerülő költségek megosztását, a pontos földrajzi hely megjelölésével,
•    a kárveszély (kockázat)  viselésének megosztását, hasonló módon,
•    az okmányok beszerzésének és adatok szolgáltatásának kötelezettségét, ennek megosztását.
A költségviselés megosztásának pontja az ún. fuvarparitás.

Az a pont, ahol a kockázatviselés átszáll az eladóról a vevőre a teljesítési hely paritás.

Ahol ez a két pont egybeesik egypontos paritásról, ahol különbözik, kétpontos paritásról beszélünk.

Az INCOTERMS 1990 13 változatot tartalmaz, melyeket hárombetűs - angol elnevezés rövidítéséből származó - rövidítéssel jelölnek.

A megfelelő fuvarparitás kiválasztásánál az alábbi szempontokat kell mérlegelni:
•    A fuvarparitás és az eladási ár kapcsolata. Minél több költséget és kockázatot vállal magára az eladó (minél távolabbi a paritás), annál magasabb árat tud elérni.
•    Az eladó/vevő milyen kedvezményeket kap, milyen kapcsolatot épített ki egyes fuvarozó társaságokkal
•    Fuvarpiaci helyzet (mire van lehetőség)
•    Az eladó piaci céljai (pl. a vevő megnyerése érdekében sok mindent magára vállal).
Azt mindenképpen figyelembe kell venni, hogy az eladó által az ügyletre kiszámlázott összegeken túl a fuvarparitástól függően, a vevő által kifizetett, külföldön felmerült költségek a vámérték alapját képezik.

Mi a külkereskedelmi számla tartalmi és formai követelményei?
A külkereskedelmi számla, mely a vámeljárás során a vámhatósághoz benyújtásra kerül, azt a külkereskedelmi ügyletet kell megtestesítse, melyről az eladó és a vevő szerződésben megállapodott. Legfőbb formai követelmény, hogy a számla jól olvasható legyen. A számlán minden olyan termék legyen feltüntetve, amely a szállítmány részét képezi. Minden tételnek legyen megnevezése, ára, mennyisége.
Amennyiben a külkereskedelmi ügylet az adás-vételi ügylettől eltérő, a szállítmányt kísérő számlán mindig fel kell tüntetni (pl. garanciális javítás, minta küldemény, ideiglenes behozatal/kivitel, stb)
Amennyiben nem fizetős ügyletről van szó, ’Érték csak vám célokra’ megjegyzés kerüljön feltüntetésre (magyar és/vagy idegen nyelven).

Tartalmi követelményei közül a leglényegesebbeket soroljuk fel:
Számla száma
Számla dátuma

Eladó adatai:
•    Név
•    Pontos cím: Ország, város, utca név, házszám. irányítószám
•    Adószám
•    Banki adatok: Bank neve, számlaszám, IBAN kód, swift kód
•    Kontakt személy megnevezése telefon elérhetőséggel
Vevő adatai:
•    U.a, mint előbb
Szállítási cím: (amennyiben eltér a vevő adataitól):
•    U.a, mint előbb

Árura vonatkozó adatok
•    áru kereskedelmi megnevezése
•    típusa, egyedi azonosítója, mérete, anyagösszetétel, stb., minden olyan adat, amely a termék tarifális besorolásánál lényeges
•    áru mennyiségi egysége
•    áru mennyisége
•    egységára
•    total ára
•    csomagok darabszáma, csomagolás módja
•    Súly adatok: bruttó/nettó súly
•    esetleg vámtarifaszám

Szállítási feltétel – fuvarparitás
Fizetési feltétel
Származás
A külkereskedelmi ügylet azonosítója (rendelésszám)

Mi a VPID szám?
A vámhatóság ügyfelei – hazai és külföldi gazdálkodók, természetes személyek – nemzeti azonosítására szolgáló egyedi azonosító.

Hogyan kaphatunk VPID számot?
A 2004. május 1-től az uniós vámjogszabályok értelmében kidolgozott ügyfél regisztrációs rendszer alkalmazásával a vámhatóság regisztrálja és tartja nyilván ügyfeleit a vámazonosító szám –VPID szám – alapján.
A vámhatósági VPID regisztráció során az ügyfél egy 12 karakter hosszú vámazonosító számot kap, amely elsődleges azonosítóként szerepel valamennyi további ügyiraton. Az ügyfelek - a természetes személyek kivételével - az adataikban bekövetkezett változásokat 15 napon belül kötelesek írásban bejelenteni. A bejelentés elmulasztása nehézséget okozhat a későbbi eljárások során.
A regisztráció igényelhető a székhely/lakhely szerint illetékes fővámhivatalnál, illetve az első vámeljárás során az eljárás lefolytatására kiválasztott vámszolgálati helyen. 
A VPID szám igényléshez egy ’Adatlapot’ kell kitölteni, melyet gazdálkodó esetén cégszerűen kell aláírni. A kérelem mellékleteként az alábbi okmányokat kell becsatolni:

•    gazdálkodó kérelmező esetén
30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat vagy cégmásolat,
bankszámlaszerződés (csak, ha annak adatait a cégkivonat nem tartalmazza),
a gazda- és ügyfél regisztrációs számot igazoló okmányt,
IBAN szám igazoló okmány

•    egyéni vállalkozó esetén
a vállalkozói igazolvány hiteles másolatát,
a bankszámlaszerződést,
gazda- és ügyfél regisztrációs számot igazoló okmányt,

•    természetes személy esetén személyi igazolvány, lakcímkártya, adóigazolvány, gazda- és ügyfél regisztrációs számot igazoló okmány, külföldieknél útlevél.

Fontos tudni, hogy a VPID szám igénylésekor az ügyfélnek nyilatkoznia kell, ha a VPID számot EORI számként is kívánja használni!

Hírek
ONLINE Regisztrációs adó ügyintézés A mai naptól cégünknél online is tudják intézni a regisztrációs adó eljárásukat. Részletekért
.....................................................

Hírek
Vállaljuk hazatelepülő honfitársaink     teljeskörű vámügyintézését.
.....................................................

Hírek

Ügyfélfogadási idő:

Vámkezelés, nyitva tartás:

Munkanapokon 8:00 órától 21:00 óráig!

Okmány elfogadás 20:30 óráig! 


Trimex Trade
Vámudvar, Vámügynökség
1225 Budapest,
Campona utca 1.
Vámkezelés:
munkanapokon 8:00-21:00 óráig!
Vámhivatal azonosítója:
HU811190

Központi telefonszám:
+36 1 371 31 70
Központi Telefonszám: 
+36 30 562 22 76
Központi Telefonszám: 
+36 30 562 25 34
Központi Telefonszám: 
+36 30 562 22 23
Központi email: vam@trimextrade.hu